Všeobecné vyhlásenie

 

 

 1. Stránka www.medicinskypersonal.sk je výlučným vlastníctvom spoločnosti Walteron s.r.o., IČO:47229136, ktorá je jej prevádzkovateľom. Všetky súčasti a obsah stránky sú chránené autorským právom a je zakázané používanie akéhokoľvek obsahu bez písomného súhlasu spoločnosti. Obsah stránky má výlučne informatívny charakter a užívateľovi nevzniká žiadny právny nárok bez podpisu zmluvy k ďalším službám.
 2. Poslaním stránky sú dve hlavné časti:
 • Medicínsky personál - ako pracovný portál pre zdravotníkov a to najmä titulná stránka a sekcie pracovných ponúk. Slúžia ako portál pre uverejňovanie pracovných ponúk v oblasti zdravotníctva v Čechách, na Slovensku a v zahraničí a to zamestnávateľmi. Uverejňovanie pozícií má na starosti administrátor stránky – Walteron s.r.o. Za všetky detaily ku pracovným pozíciám je zodpovedný užívateľ, ktorý ponuku spoločnosti doručil alebo zaslal.
 • Medicínsky personál – ako Personálna agentúra pre zdravotníkov a to sú najmä všetky ostatné podstránky, na ktorých dochádza ku uverejňovaniu informácií o voľných pracovných pozíciách pod logom Medicínsky personál. Informácie sú uverejňované povereným administrátorom spoločnosti Walteron s.r.o.. Spoločnosť Walteron s.r.o. je držiteľom živnostenského oprávnenia pre sprostredkovanie zamestnania za úhradu. Za všetky informácie uverejňované pod hlavičkou Medicínsky personál je zodpovedná spoločnosť Walteron s.r.o.
 1. Tieto podmienky použitia vysvetľujú systém používania webovej stránky a upravujú vzťahy medzi jej používateľmi.
 2. Používanie webstránky je dobrovoľné a užívateľ svojim používaním súhlasí s informáciami uvedenými v tomto vyhlásení.

 

Základné pojmy a vysvetlenie používania

 

Kandidát – je osoba, ktorá hľadá zamestnanie. Na stránke môže reagovať na pracovné ponuky.

 • Užívateľ v tejto kategórii si hľadá pracovné miesto prostredníctvom zoznamov pozícií alebo služieb
 • Uchádzač sa zaväzuje, že všetky ním poskytnuté údaje pri reakcii na pracovnú ponuku sú správne, úplné, aktuálne a že boli poskytnuté dobrovoľne. Svoje údaje môže neustále spravovať tak aby boli dodržané zásady pravdivosti a úplnosti a to informovaním spoločnosti Walteron s.r.o. alebo priamo zamestnávateľa, ktorý ponuku zverejnil
 • Všetky služby spojené so sprostredkovaním zamestnania sú pre kandidátov bezplatné
 • Služby, ktoré priamo nesúvisia so sprostredkovaním práce môžu byť spoplatnené podľa aktuálneho cenníka spoločnosti. Medzi tieto patria hlavne jazyková a odborná príprava, administratívna príprava dokumentov, preklady, autorizácie a legalizácie dokumentov, organizácie prepravy, ubytovania a podobne. V prípade dohody o poskytnutí takýchto služieb bude medzi kandidátom a spoločnosťou Walteron s.r.o. uzavretá písomná zmluva, ktorá bude mať uvedené všetky služby a ceny za vykonané služby
 • V prípade ak chce kandidát zmeniť niektoré vyššie uvedené podmienky, je povinný kontaktovať spoločnosť Walteron s.r.o. formou emailu. Spoločnosť Walteron sa zaväzuje vyjadriť sa k požiadavke do 3 pracovných dní
 • Spoločnosť Walteron s.r.o. si vyhradzuje právo odmietnuť kandidáta a vymazanie jeho údajov z databázy ak dôjde k porušeniu podmienok používania, nevhodnému správaniu, uvedeniu nepravdivých údajov a podobne, a to v ktoromkoľvek momente a bez náhrady.

 

Zamestnávateľ – je osoba alebo spoločnosť, ktorá na stránke inzeruje voľné pracovné pozície a kontaktuje spoločnosť Walteron s.r.o. za účelom vyhľadania (sprostredkovania) zamestnanca za úhradu.

 • Všetky podmienky spolupráce pri sprostredkovaní zamestnanca za úhradu sú dohadované individuálne a sú dohodnuté písomnou formou v emailovej komunikácii a následnej Zmluve o sprostredkovaní zamestnanca
 • Ak má zamestnávateľ záujem o inzerciu pracovnej pozície, kontaktuje spoločnosť Walteron s.r.o. a následne sa uzavrie Zmluva o inzercii
 • Zamestnávateľ svojou registráciou udeľuje súhlas spoločnosti Walteron s.r.o. so spracovaním údajov o spoločnosti a uverejňovaných pracovných pozíciách
 • Zamestnávateľ môže zároveň uzavrieť aj Rámcovú zmluvu na poskytovanie služieb, ktorá bude dohodnutá individuálne.
 • Zamestnávateľ sa zaväzuje, že bude uverejňovať len informácie a ponuky pravdivé, s kompletnými podmienkami a informáciami, pod svojím obchodným menom a so svojím logom.  Zároveň kompletne zodpovedá za uverejnený obsah v ponuke. V prípade ak dôjde k uverejneniu nepravdivej informácie  a spôsobí tým škodu alebo náklady uchádzačovi, inému zamestnávateľovi alebo spoločnosti Walteron s.r.o., tak sa zaväzuje vzniknutú škodu uhradiť v plnom rozsahu.
 • Spoločnosť Walteron s.r.o. si vyhradzuje právo zrušiť zmluvy so zamestnávateľo v prípade ak dôjde k porušeniu tu uvedených pravidiel, neférovému správaniu, zavádzaniu užívateľov a podobne. Zrušenie profilu z uvedených dôvodov je bez náhrady.

Užívateľ – je akýkoľvek návštevník webstránky bez rozdielu

 • Užívateľ má právo prezerať túto internetovú stránku bez akýchkoľvek obmedzení
 • Ak užívateľ zistí porušovanie pravidiel tu uvedených, je povinný bezodkladne informovať spoločnosť Walteron s.r.o. prostredníctvom kontaktného formulára.

 

Spracovanie a evidencia osobných údajov

 

Každý užívateľ svojou Reakciou na ponuku na stránke www.medicinskypersonal.sk udeľuje spoločnosti Walteron s.r.o., alebo zamestnávateľovi, ktorý ponuku uverejnil, súhlas so spracovaním osobných údajov, životopisu, fotografie, a údajov uvedených v sprievodnom texte.

 • Tieto údaje užívateľ poskytuje dobrovoľne za účelom hľadania alebo poskytovania zamestnania a za účelom vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie spoločnosťou Walteron s.r.o.. Súhlas je poskytovaný na dobu nevyhnutnú na hľadanie zamestnania a následne budú vymazané.
 • Tento súhlas je kedykoľvek písomne odvolateľný. V prípade ak si užívateľ praje zrušiť súhlas so spracovaním osobných údajov, napíše email spoločnosti Walteron s.r.o. alebo zamestnávateľovi, ktorý ponuku zverejnil, kde písomne uvedie zrušenie súhlasu.
 • Ak uchádzač reaguje na pracovnú ponuku, udeľuje zamestnávateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.122/2013 zbierky zákonov, smernice EU známej ako GDPR. a ďalších zákonov SR a EU. Svoj súhlas potrvdzuje aj priamo pred odoslaním formulára.
 • Spoločnosť Walteron s.r.o. spracúva osobné údaje len za účelom sprostredkovania zamestnania.
 • Spoločnosť Walteron s.r.o. môže osobné údaje poskytnúť tretím osobám ak sú tieto zainteresované v sprostredkovaní práce s čím kandidát dobrovoľne súhlasí. V tomto prípade sa jedná o zamestnávateľov, personálne a pracovné agentúry v krajinách, do ktorých chce uchádzač vycestovať za účelom zamestnania.
 • Spoločnosť Walteron s.r.o. informuje používateľov, že na webovej stránke www.medicinskypersonal.sk používa službu Google Analytics.

 

Medicínsky Personál

 

Všetky pracovné ponuky uverejňované pod hlavičkou Medicínsky personál sú spracovávané spoločnosťou Walteron s.r.o.

 1. Reakciou na takúto pracovnú ponuku uzatvára kandidát Zmluvu o sprostredkovaní zamestnania za úhradu medzi ním a spoločnosťou Walteron s.r.o. Zároveň pri bude uzavretá zmluva o sprostredkovaní zamestnanca pri ďalšom kontakte s kandidátom.
 2. Spoločnosť Walteron sa zaväzuje poskytnúť svoje služby za účelom zamestnania klienta na inzerovanú pozíciu. Za týmto účelom spracúva klientove osobné údaje, ktoré poskytuje aj potencionálnemu zamestnávateľovi.
 3. Zmluva sa bude podpisovať na osobnom stretnutí alebo elektronicky podľa dohody a zároveň sa dohodnú aj ďalšie detaily, ktoré budú smerovať ku získaniu pozície klientom. Tieto služby môžu zahŕňať jazykovú a odbornú prípravu, prípravu a preklad potrebných dokumentov, ich legalizáciu, organizáciu stretnutia so zamestnávateľom, organizáciu vycestovania, ubytovania a podobne. Niektoré služby môžu byť spoplatnené podľa cenníka spoločnosti.
 4. Spoločnosť Walteron s.r.o. si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy medzi ňou a klientom aj bez udania dôvodu.
 5. Existujú aj ďalšie dôvody na odstúpenie od zmluvy ako napríklad nepravdivé údaje o klientovi, jeho vzdelaní a pracovných skúsenostiach a podobne. V takomto prípade má spoločnosť Walteron s.r.o. možnosť nárokovať si od klienta úhradu všetkých nákladov, ktoré vznikly v súvislosti so spracovaním jeho údajov, požiadavky, reakcie na ponuku a podobne.

 

Spoločné a záverečné ustanovenia

 

 1. Spoločnosť Walteron s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie tohoto Všeobecného vyhlásenia. Uverejnením nového Všeobecného vyhlásenia stráca staré vyhlásenie platnosť.
 2. Všetky vzťahy spoločnosti Walteron s.r.o. sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 3. Toto Všeobecné vyhlásenie platí od 20.5.2018.